Kompetanse

Milepel har lang erfaring med eiendomsutvikling, regulering og prosjektering. I tillegg innehar selskapet betydelig kompetanse på trendanalyse, konseptutvikling og merkevarebygging for morgendagens marked og behov. Gjennom en helhetlig utviklingsstrategi kan Milepel gjennomføre prosjekter på en mer profesjonell, nytenkende og verdiskapende måte.

Slik utvikler vi et prosjekt

Selskapet foretrekker å utvikle eiendommer fra grunnen av, for å kunne bygge alt rundt et helehetlig konsept merverdier og ta del i den sterkeste verdiutviklingen. Vi identifiserer hovedsakelig eiendommer som krever regulering eller omregulering, men der det ligger et betydelig potensiale i prosjektet når slik regulering er godkjent.

Stedsanalyse

Ved å ha en god stedsanalyse som grunnlag for de eiendommene vi utvikler, vil vi å unngå
å komme utenfra og bringe fremmedelementer inn i lokalsamfunnet. Der det er mulig ønsker vi at et Milepel-prosjekt skal begynne innefra, å ta utgangspunkt i stedets spesifikke egenskaper og verdier. Ved å ta hensyn til stedets omdømmer, historie, kultur, tradisjoner, lokal byggeskikk osv. oppnår vi en vinn-vinn situasjon der vi både styrker prosjektet og stedet egenart.

Behovsanalyse

En stedsanalyse kan avdekke hvilke egenskaper og særtrekk som er unike for et område som f.eks. Vaset seter i Valdres. I behovsanalysen ser vi på hvilke av disse egenskapene og verdiene som svarer til etterspørsel og behov i markedet. Ved å løfte fram disse verdiene kan vi utvikle prosjekt som er stedstilpasset, ekte og særegne, samtidig som det har en sterk appell til markedet.

Visjonsdokument

I Milepel ønsker vi å vise at noen har tenkt før vi går igang. Derfor er det å ha en visjon for våre utviklingsprosjekt viktig. Det sikrer oss godt forankrete prosjekt med stedspesifikke egenskaper og verdier. Det gjør det mulig å relatere disse aktuelle behov i markedet, gjøre dem til attraktive livsstilsverdiene for ulike målgrupper og til syvende og sist: sikre at prosjektet blir et postivit bidrag til stedsutvikling der eiendommen er lokalisert.
En Milepel-visjon tar utgangspunkt i tre forhold :
• Hvilke egenskaper (geografiske, historiske, kulturelle, virksomhetsmessige osv.) er det som preger området vi skal utvikle?
• Hvilke av disse kan vi løfte fram og utvikle til nye, unike bo-/næringskonsept som er attraktive for spesifikke målgrupper?
• Hvilke av disse vil utfylle og styrke stedets identitet og attraktivitet?

Konseptutvikling

Det er en gruppe mennesker vi utvikler for og det er deres tilværelse vi tilrettelegger for.
Derfor inngår både materielle og immaterielle byggverk i et typisk Milepel-prosjekt.
Vi ser det som en klar styrke å kunne utvikle et helhetlig og gjennomtenkt konsept fra grunnen av. Da blir alt, ned til minste detalj, et bevisst valg gjort for å underbygge
og forsterke prosjektets overordnete, konseptuelle idé. På alle plan kan vi da være
optimalisere det som skal være unikt for vårt prosjekt, f.eks. "høyfjellet midt i byen",
"Vest-Norges Provençe" eller "den ekte fjellopplevelsen".

Lokal forankring

Et typisk Milepel-prosjekt starter innenfra i lokalsamfunnet. I stedsanalysen kontakter vi kommune-edelse og kommuneadministrasjon, reiselivsnæringer, turistkontor, næringsliv, grunneiere, beboere, hytteeiere m.fl. for å skaffe oss mest mulig informasjon om stedets
egenart og verdier. Tankegangen er å ikke bare utvikle et prosjekt isolert sett, men bidra til stedsutvikling og berikelse av området der vi utvikler noe. Det gir stedet noe og det gir oss
historiske, kulturelle og sosiale merverdier som er identitetsskapende og merkevare-styrkende for prosjektet. Møte med alle berørte parter - naboer, lokalbefolkning,
kommuneledelse, interessenter for så tidlig som mulig å prøve ut våre planer, få innspill,
tanker og innsigelser som vi kan ta med oss i den videre prosjektering og saksgang.

Regulering

Basert på vårt fremlagte konsept går vi i dialog med kommunen, foretar volumstudier og
skisserer bebyggelsesplan for eiendommen, så søker vi eiendommen regulert.
Parallelt med at reguleringsplanen behandles, videreutvikler vi konseptet, prosjekterer den ønskede utbygging og inngår rammeavtale med entreprenør for prosjektet

Prosjektering

Når reguleringsplanen er godkjent og rammetillatelse gitt, basert på omsøkt konsept og utbyggingsplan, så er de vesentligste risikofaktorene i et prosjekt eliminert. Med en aktiv,
tett, åpen og ryddig dialog med lokalsamfunnet kan vi få gjennomført prosjekter med større gevinst på de områdene av et eiendomsutviklingsprosjekt som har størst verdipotensiale.

Markedsføring

Forhåndssalget av prosjektene starter når reguleringsplanen er godkjent, evt når ramme-tillatelse foreligger. Å markedsføre konseptuelle prosjekt er en styrke, fordi vi skiller oss ut fra andre prosjekter og vi har merverdier så spille på om er attraktive for målgruppene vi henvender oss til. Milepel sin forretningsfilosofi er at prosjekt utviklet med behovsrettede, konseptuelle merverdier fremstår med sterkere markedskraft og oppnår bedre markedspris enn konvensjonelle prosjekter.