Lokal forankring

Et typisk Milepelprosjekt starter innenfra i lokalsamfunnet. I stedsanalysen kontakter vi kommuneledelse og kommuneadministrasjon, reiselivsnæringer, turistkontor, næringsliv, grunneiere, beboere, hytteeiere m.fl. for å skaffe oss mest mulig informasjon om stedets egenart og verdier. Tankegangen er å ikke bare utvikle et prosjekt isolert sett, men bidra til stedsutvikling og berikelse av området der vi utvikler noe. Det gir stedet noe og det gir oss historiske, kulturelle og sosiale merverdier som er identitetsskapende og merkevarestyrkende for prosjektet. Møte med alle berørte parter - naboer, lokalbefolkning, kommuneledelse, interessenter for så tidlig som mulig å prøve ut våre planer, få innspill, tanker og innsigelser som vi kan ta med oss i den videre prosjektering og saksgang.